نمایش قربانی با بازیگری مهدی هاشمی

nobate-bbc

شبکه بی‌بی‌سی فارسی در برنامه‌ های مختلف، ماجرای به زندان افتادن مهدی هاشمی را سیاسی جلوه می‌ کند!

دانلود