نظامیان صهیونیست جوان فلسطینی را به رگبار بستند

در این فیلم لحظه به رگبار بستن یک جوان فلسطینی توسط نظامیان رژیم خونخوار صهیونیست را مشاهده می کنید.

دانلود