حجم هر فایل ۲۳مگابایت می باشد.

فرمت wmv
بخش اول    / حجم ۲۳ مگابایت           Download
بخش دوم    / حجم ۲۳ مگابایت           Download
بخش سوم  / حجم ۲۳ مگابایت           Download
بخش چهارم  / حجم ۲۳ مگابایت         Download
بخش پنجم   / حجم ۲۳ مگابایت         Download
بخش ششم / حجم ۲۳ مگابایت        Download
بخش هفتم   / حجم ۱۵ مگابایت       Download

منبع:وعده دیدار