مستند وعده گرگها

۱۴ ه-.ش. - 1

در اين مستند سرنوشت تحريم‌ها و آينده صنعت هسته‌اي کشور بر اساس متن توافق‌نامه و نيز توازن و توالي انجام تهدات طرفين در اين توافق مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

دانلود