مستند ما سی نفر بودیم

url

مستند «ما سی نفر بودیم» روایت سی غواص گردان اخلاص است كه در عملیات والفجر ۸ به عنوان گردان ضربت و نیروهای خط شكن در جزایر ام الرصاص، بوارین و ماهی به خط دشمن زدند و بعد از انجام ماموریت تعداد زیادی از آنان به شهادت رسیدند، تعدادی به اسارت دشمن درآمدند و تعدادی هم مفقودالاثر شدند.

بخش مهم روایت این مستند درباره ۴ غواص است كه مجبور شدند روزهای زیادی را در خاك عراق با تحمل شرایط دشوار آتش دشمن، بدون غذا پنهان شوند. سه تن از این غواصان هر كدام بعد از سپری كردن ۳ الی ۱۳ روز در خاك عراق به مواضع نیروهای خودی بازگشتند و یك تن به اسارت دشمن درآمد.

دانلود