این مستند به بررسی افراد شیطان پرست در ایران وآداب وعقاید آنها  وهمچنین به مراسم هایی که در ایران در مکان های فرهنگی گرفتند می پردازد.
دریافت فایل تصویری
غیرمستقیم
حجم:۶۳مگابایت