داستان یک اشغال

فلسطين، اكنون دهه هاست مسئله اصلي جهان اسلام است. مسلمانان پاك اعتقاد همواره در اين سال ها قبل از هرچيز وطن اولي خود را فلسطين دانسته ودل در گرو قدس شريف داشته اند. رنج فلسطينيان و ظلمي كه بر آنها مي رود، بي درنگ در سراسر جهان اسلام منتشر شده و قلب امت را به درد آورده است، با اين وجود يعني درحالي كه فلسطين همواره به عنوان يك موضوع محوري ذهنيت اسلامي را به خود مشغول داشته، در ميان مردم عادي جوامع مسلمان دانش نظري و خصوصاً تاريخي اندكي درباره اينكه چگونه بلاي صهيونيسم ها سر فلسطين نازل شد وجود دارد. اين پرسشي مهم است كه كمتر به زباني عمومي و عامه فهم به آن پرداخته شده است. سروكله صهيوني ها از كجا پيدا شد، فلسطين چگونه و با انجام چه اعمالي و در طي چه مدت زماني به اشغال درآمد و اساساً توطئه صهيونيسم برچه مبادي ومباني استوار است؟

دانلود