خساراتی که دولت هاشمی به بار آورد

خساراتی که دولت هاشمی به بار آورد از زبان دکتر محمد سلیمانی وزیر اسبق ارتباطات

دانلود