تحلیل دکتر رضا سراج از فاجعه منا

url

برای تبیین واقعه خونبار منا، می بایستی این موضوع را در یک قاب بزرگتر بررسی و تحلیل کرد. با گذشت دو روز از این ضایعه خونبار و غم انگیز که می توان از آن به عنوان یک جنایت یاد کرد، ابعاد تعمدی بودن ایجاد آن بیش از پیش خود را نشان می دهد. دکتر رضا سراج در این فایل صوتی به بررسی این ماجرا و نشان دادن چرایی تعمدی بودن آن می پردازند.

دقت در روند رخداد این ماجرا و نحوه برخورد آل سعود جنایتکار با آن نشان می دهد که سناریویی در حج امسال به ویژه در منا اجرایی شد که سه پرده داشته است:

-پرده اول: جنگ قدرت
-پرده دوم: شیعه هراسی و تشدید تقابل مذهبی
-پرده سوم: ایران هراسی

دانلود