آخر تا کی تند و بد اخلاق باشم؟

url

گزیده ای شنیدنی از بیانات شیوای حضرت آیت الله استاد سید عبدالله فاطمی نیا در مذمت بد اخلاقی

دانلود