کلیپ رژیم بازرسی‌ ها

url

موشن گرافیک “رژیم بازرسی‌ ها” به موضوع پذیرش پروتکل الحاقی در توافق هسته‌ ای اختصاص دارد.

دانلود