کلیپ جلیلی کدام امتیاز جعلی را نپذیرفت؟

امتیاز جعلی که دکتر جلیلی از مذاکره کننده غربی نپذیرفت اما تیم هسته ای دولت یازدهم در توافقنامه ژنو پذیرفت!

دانلود کلیپ