چرا از غدیر می ترسند؟

urldd

بخشی از بیانات ارزشمند استاد قرائتی به این پرسش که چرا از واقعه ی غدیر خم می ترسند و آن را انکار می کنند.

دانلود