همه چیز به تحریم ربط دارد!

IMG_20150607_121245

سخنان جنجالی حسن روحانی در اول مهر که کمتر در رسانه ها مطرح شد.

دانلود