۱۳۸۹:سال همت وکار مضاعف

******************************
گوشه اي ازسخنان اما م در مورد دعاي تحويل سال

دانلودکنيد
شادي روح امام وشهدا صلوات