مردم و شبکه های اجتماعی تلفن همراه

farhangnews_93646-273078-1411798181

در اين گزارش ميزان استفاده مردم از شبکه های اجتماعی تلفن همراه بررسی شده است. هم چنين نظر آن ها در خصوص اين شبکه ها پرسيده شده است.

دانلود