یک عکس بسیار جالب به مناسبت امروز که حضرت آقا نماز جمعه رو اقامه میکند.