عکسی زیبا به مناسبت سال ۹۰ ونام نهادن این سال به نام جهاد اقتصادی**مدافع کلیپ**