دلایل کاهش فرزندآوری از زبان مردم

IMG12530250

مشکلات اقتصادی، تغيير باورهای فرهنگی يا سياست های نادرست حکومتی؟ در اين گزارش مردم با حضور در مقابل دوربين برنامه ثريا از عوامل کاهش تعداد فزرندان سخن می گويند.

دانلود