توافق هسته ای از زبان سید حسن نصرالله

url

ویدئویی از سخنرانی کوبنده سید حسن نصرالله در مراسم فارغ التحصیلی فرزندان شاهد

دانلود