تقویم سال۱۳۹۰ با نمایی از تصویر امام خامنه ای

برای دریافت تصویراصلی  پس از کامل شدن در همین اندازه ذخیره نمایید.

دریافت عکس: مستقیم