تشیع لندنی در یک نگاه

JamNewsImage14552549

مجموعه ای از شواهدی که غیر قابل انکار بوده و هدف واقعی جریان انحرافی تشیع لندنی را نمایان می سازد.

دانلود