انسان بی آرمان مریض می شود

گزیده ای از سخنرانی دکتر حسن عباسی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران – ۳ خرداد ماه ۱۳۹۴

دانلود