يه کليپ هم از سخنان رهبري در مورد آخرين ضربه زدن مردم به دشمن
دانلودکنيد
حجمش کمه
يا علي