اقتدار ثارالله | سردار سلیمانی

سلیمانی

سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی: مسبب اصلی شکست آمریکا فرهنگ حاکم بر سیاستمداران آمریکاییست، آنوقت شما تصور می کنید ملت های منطقه مدافع شما هستند؟

دانلود