آژانس قابل اعتماد نیست

مترسک+آمریکایی

کلیپ مستند کوتاه از غیر قابل اعتماد بودن آژانس بین المللی انرژی اتمی / از تولیدات مجموعه زمانه

دانلود