مستند عهد شکن

13910518000323_PhotoA

این مستند با استفاده از اسناد تاریخی به عهدشکنی های متعدد آمریکایی ها در معاهدات بین المللی می پردازد.

دریافت