مستند از خاک تا افلاک

urlت

مستند «از خاک تا افلاک» به موضوع ساخت مهر و استفاده از آن برای اقامه نماز می پردازد.

مستند «از خاک تا افلاک» درباره مراحل مختلف ساخت مهر نماز، از استخراج خاک مناسب تا بسته بندی و ارسال آن به محل های فروش است.

دانلود

ادامه ی مطلب