داعش و توحش بی پايان عليه ميراث بشريت

داعش و توحش بی پايان عليه ميراث بشريت

تروریست های داعش بر سر تصرف شهر باستانی پالمیرا با نیروهای دولتی سوریه درگیر شده اند. تسلط داعش بر این شهر باستانی، این میراث ارزشمند بشری را با خطر نابودی کامل مواجه خواهد ساخت.

دانلود