خط شکنان پیام آورده اند

۱۷۵ غواص در کنار دریایی از آب با دستان بسته پرپر زدند تا امروز در جواب قدری کم آبی نگوییم#تحریمیم_میفهمی؟!

دانلود