762249540

با مذاکره مخالف نیستم، اما …

خلاصه ای از مواضع حضرت امام خامنه ای در مورد اصل مذاکرات در طول دو سال اخیر / از توليدات مجموعه زمانه

دانلود