سید حسن نصرالله” عصر چهارشنبه مورخه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۴ در دومین همایش “اجتهاد و نوآوری فکری امام خامنه‌ای” گفت: مرجع تقلید باید بین فقهای عصر خود اعلم و یا یکی از افرادی باشد که اعلم بودن او (نسبت به دیگران) محتمل باشد. وی باید دارای درجه ای عالی از فقاهت باشد.

ادامه ی مطلب