اعتراف صدای آمریکا به فقر شدید در آمریکا

اعتراف صدای آمریکا به فقر شدید در آمریکا

اعتراف شبکه ماهواره ای صدای آمریکا به فقر شدید و ناعدالتی شهری در آمریکا
از مجموعه “اعتراف ماهواره ها علیه غرب”
از تولیدات مجموعه زمانه

دانلود