اعتراف به تبعیض نژادی در آمریکا

اعتراف به تبعیض نژادی در آمریکا

دلایل بی اعتمادی مردم ایران نسبت به آمریکا چیست و ریشه های تاریخی آن کدام است؟ پاسخ این سوال را باید در رفتار آمریکا با ایران طی چند دهه اخیر جست وجو کرد.

دانلود