ستایش سفر در اسلام در بیان شهید مطهری

20150208182617-1

آیا برای انسان بهتر است که همیشه در یک وطن زندگی کند و سفری در دنیا برایش رخ ندهد یا سفر برای انسان مفید است و سفر، خود هجرتی است؟ در اسلام به طورکلی سفر ستوده شده است.

ادامه ی مطلب